algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle reservaties en diensten van Comobi BV, gevestigd aan Kruidenierstraat 3, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0746529420. Dit houdt het verwerken en uitvoeren van reservaties inzake comfortabel en kwalitatief personenvervoer in. In samenwerking met professionele partners worden vervoersmogelijkheden aangeboden aan zowel particulieren als bedrijven.

Reservaties aanmaken

Reservaties kunnen per mail (info@comobi.be) of via onze site www.comobi.be aangevraagd worden. Comobi BV zal dan steeds de opdracht uitdrukkelijk per mail aanvaarden of weigeren. De klant dient op voorhand te betalen volgens vaste tarieven om de reservatie te finaliseren, tenzij anders is overeengekomen. De tarieven kunnen per mail aangevraagd worden of kunnen worden geraadpleegd op www.comobi.be. Extra kosten zoals péage of een extra adres zullen ook in de prijs verrekend worden. Na de betaling verbindt Comobi BV er zich toe om de opdracht uit te voeren. Zolang de klant niet heeft betaald, is het Comobi BV toegestaan om haar diensten op te schorten tot er bewijs van betaling is.

Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om per factuur te betalen. Het bedrag moet dan ten laatste overgemaakt worden op de vervaldag van de factuur. Bij gebrekkige betaling is het Comobi BV toegestaan schadevergoeding te eisen, opdrachten te annuleren en eventueel strafrechtelijke sancties na te streven.

Verplichtingen klant

De klant dient:

 • Zich te houden aan de verkeersregels, zoals het dragen van een gordel.
 • Alle redelijke instructies en aanwijzingen van de chauffeur op te volgen.
 • De vlotte bereikbaarheid van de plaats van ophaling te garanderen.
 • Zo snel mogelijk contact op te nemen indien chauffeur niet op het afgesproken tijdstip/plaats is.

Vervolgens is het de klant niet toegestaan om:

 • Schade aan het voertuig te brengen.
 • Het voertuig te verontreinigen.
 • Alcohol te gebruiken in het voertuig.
 • Te roken in het voertuig.
 • Agressief te zijn naar de chauffeur, zowel fysiek als verbaal.
 • De chauffeur te hinderen tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Elke inbreuk van de klant die leidt tot een boete of schade, zal op deze verhaald worden. De klant verschaft tevens alle relevante gegevens van zijn reservatie aan Comobi BV:

 • Vluchtgegevens
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Aantal passagiers
 • Aantal stukken bagage
 • Behoefte van een kinderstoel
 • Specifieke bagage zoals golftassen, duikpakken, rolstoelen, etc.
 • Aanwezigheid van huisdieren
 • Andere elementen die specifiek invloed hebben op de uitvoering van de opdracht

Als de klant onvolledige of incorrecte informatie geeft, kan Comobi BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele niet uitvoering van de opdracht. Daarnaast kan Comobi BV een supplement vragen indien er kosten gepaard gaan met het gebrek aan informatie.

Verplichtingen Comobi BV

Comobi BV verbindt zich er toe om hun klanten op het voorziene tijdstip veilig en comfortabel naar de bestemming te vervoeren. Hierbij wordt steeds de gunstigste weg gekozen.

Vervolgens is het ook de plicht van de chauffeur om de klant te helpen bij het in- en uitstappen en met zorgvuldig het inladen van de bagage.

Comobi BV is verplicht behoedzaam om te gaan met de persoonsgegevens van de klant die toevertrouwd werden bij het aanmaken van de reservatie. Dit gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gegevensverwerkingsovereenkomst.

Annulatie

De klant heeft het recht om de reservatie kosteloos te annuleren tot 24u op voorhand, tenzij er reeds kosten gemaakt zijn door Comobi BV.

Comobi BV mag de uitvoering van een opdracht stopzetten als de klant dusdanig nalaat zijn verplichtingen na te komen en van Comobi BV in alle redelijkheid niet verwacht kan worden de ritten uit te voeren. Hiervoor kan Comobi BV niet aansprakelijk gesteld worden en zal de eventuele schade van de klant niet vergoed worden.

Ten slotte kan de reservatie zowel geannuleerd worden door Comobi BV als door de klanten in gevallen van overmacht of indien door externe factoren (zoals extreme weersomstandigheden) de veilige uitvoering van de opdracht niet meer kan gegarandeerd worden. Hiervoor kunnen beide partijen niet aansprakelijk gesteld worden en zal eventueel geleden schade van een van de partijen niet door de andere vergoed worden.

Klachten en geschillen

Indien de klant niet tevreden is over zijn reservatie, kan deze met zijn klachten terecht bij info@comobi.be. Comobi BV spant zich in om deze klachten serieus te nemen om zo de kwaliteit van hun service te verbeteren.

Als de klant zwaar benadeeld is door een fout of nalatigheid van Comobi BV, zal Comobi BV een schadevergoeding voorzien.

Geraken de partijen niet tot een oplossing van een geschil, zijn de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar Comobi BV haar hoofdzetel heeft (Kruidenierstraat 3, 9000 Gent). Ten slotte heeft de onrechtmatigheid van een bepaling niet de gehele onrechtmatigheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg.